• Weerbestendige verzending met coldpack!
  • Wereldwijde verzending door DHL
  • Enorme selectie van producten
  • Service hotline: +49 511 - 78 09 43 70

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Dit is slechts een vertaling ter informatie. De teksten van de Duitse AV zijn van toepassing.
Versie: 1.2 | Januari 2021

Chocolats-de-luxe.com GMBH
vertegenwoordigd door de algemeen directeur: Mevr. Michaela Schupp
Helmkestraße 5A
30165 Hannover / Duitsland
Fon: +49(0)511-78 09 43 70
Fax: +49(0)511-78 09 43 79
E-Mail: info@chocolats-de-luxe.de
USt-Ident.Nr.: DE 244 327 056
Handelsregister: Lokale Rechtbank Hannover HRB 208464

1. Algemeen / Toepassingsgebied

1.1
Chocolats-de-luxe.com GMBH biedt klanten als commerciële aanbieder via de onlineshop aan onder het domein

www.Chocolats-de-luxe.com

de daar in detail gepresenteerde artikelen te kopen. De onderhavige Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op de overeenkomsten die tussen Chocolats-de-luxe.com GMBH en klanten via deze online-shop worden gesloten.

1.2
Klanten in de zin van deze AV zijn zowel consumenten als ondernemers.

1.2.1
Een consument is iedere natuurlijke persoon met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan en die handelt voor een doel dat niet aan zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven.

1.2.2
Een ondernemer is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of vennootschap met handelingsbekwaamheid met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan en die handelt in de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.3
De contracttaal is Duits.

2. Sluiting van het contract in de onlineshop / opslag van de contracttekst

2.1
De in de online-shop gepresenteerde producten vormen geen bindend aanbod voor Chocolats-de-luxe GMBH; zij zijn een uitnodiging aan de gebruikers om een bindend aanbod te doen door een bestelling te plaatsen.

2.2
De klant heeft de mogelijkheid om binnen de online winkel producten te selecteren en te bestellen. Alvorens de bestelling via het virtuele "winkelmandje" te verzenden, wordt de klant in de gelegenheid gesteld zijn bestelgegevens te controleren en eventuele invoerfouten te corrigeren.

2.3
Door het versturen van de bestelling vanuit het virtuele "winkelmandje", plaatst de klant een bestelling voor de artikelen die zich daarin bevinden. De ontvangst van de bestelling wordt door Chocolats-de-luxe GMBH onmiddellijk per e-mail bevestigd.

2.4
Chocolats-de-luxe GMBH heeft het recht om het contractuele aanbod van de klant uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van de bestelling te aanvaarden. De overeenkomst komt tot stand bij aanvaarding van de bestelling.

2.5
De tekst van de overeenkomst wordt door Chocolats-de-luxe GMBH opgeslagen; deze is voor klanten met een klantenaccount ook na verzending van de bestelling via de interne klantenzone toegankelijk. De login vindt rechtstreeks plaats op de website in de online shop door het invoeren van het e-mailadres en het vooraf door de klant bepaalde wachtwoord. De bestelgegevens kunnen ook onmiddellijk na verzending van de bestelling worden afgedrukt. De consument zal ook de bepalingen en voorwaarden van de overeenkomst, met inbegrip van de algemene voorwaarden en de krachtens de wetgeving inzake verkoop op afstand vereiste consumenteninformatie, in tekstvorm ontvangen.

3. Herroepingsrecht en gevolgen

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft gekregen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (CHOCOLATS-DE-LUXE.DE GMBH, Helmkestraße 5 a in 30165 Hannover - Duitsland / Fon: +49(0)511-78094370 / Fax: +49(0)511-78094379 / E-Mail: info@chocolats-de-luxe.de) door middel van een duidelijke, schriftelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt. Er zij op gewezen dat de loutere "niet-aanvaarding/weigering van aanvaarding" of "niet-inning" geen herroeping inhoudt.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, aan u terug. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

In geval van "weigering tot inontvangstneming / niet-afhaling" of niet-levering worden de daaruit voortvloeiende retourverzendkosten van € 7,90 binnen Duitsland, € 13,90 binnen andere EU-landen incl. BTW in rekening gebracht. [vanaf 1.2019]  zal in mindering worden gebracht op de terugbetaling.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen. Zie , met name de volgende punten 3 en 4.

Niet-bestaan/voortijdig vervallen van het herroepingsrecht

Overeenkomstig § 312 g lid 2 nr. 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden.

Overeenkomstig § 312 g lid 2 nr. 2 van het Duits Burgerlijk Wetboek is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten betreffende de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden.

Het herroepingsrecht vervalt overeenkomstig § 312 g lid 2 nr. 3 BGB voor overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd.

Dit geldt met name ook voor goederen die door invloeden van buitenaf ondeugdelijk verpakt of ondeugdelijk opgeslagen zijn teruggezonden of waarvan zonder vermelding van het gezondheidsbeschermings- of hygiënezegel niet kan worden vastgesteld dat het product daardoor niet is beschadigd.

Opmerkingen over de bovenstaande punten in verband met producten van Chocolats-de-luxe.com:
Punt 2 hierboven omvat verse chocolade en producten met een korte houdbaarheidstermijn of vervaldatum.
Als voedingsmiddel is chocolade temperatuurgevoelig, d.w.z. dat het smelt bij warme temperaturen. Daarom kan vervoer, bv. met koeling, noodzakelijk zijn (zie punt 4). De koeling zorgt voor het vervoer naar de ontvanger. Als bijvoorbeeld Chocolats-de-luxe.com het pakket gekoeld verzendt, is ook een gekoelde retourzending noodzakelijk. Neem daarom contact met ons op om de retourzending te regelen.
Indien de goederen echter worden geweigerd, niet worden afgehaald, enz. is niet voldaan aan de vereiste afhandeling (zie hierboven).

De klant ontvangt een trackingnummer van Chocolats-de-luxe.com en, indien van toepassing, ook van de pakketdienst op het door de klant opgegeven e-mailadres. Zo kan de klant de zending op elk moment volgen. Een beroep op een niet-ontvangen kennisgeving in de brievenbus is derhalve niet mogelijk.

 

Einde van de annuleringsvoorwaarden

 

4. Prijzen / Levering en verzendkosten

4.1
Alle prijzen zijn definitieve prijzen - d.w.z. dat zij alle prijscomponenten inclusief BTW omvatten.

4.2
Indien bij grensoverschrijdende leveringen douanerechten verschuldigd zijn, moeten deze afzonderlijk door de klant worden betaald (DDU/Delivered Duty unpaid).

4.3
De producten worden verzonden naar het leveringsadres dat de klant bij het plaatsen van de bestelling heeft opgegeven. Naderhand meegedeelde wijzigingen zijn voor Chocolats-de-luxe.de GmbH niet bindend.

4.4
Tenzij in afzonderlijke gevallen gratis levering is overeengekomen, zijn de koopprijzen onderhevig aan leverings- en verzendkosten; de hoogte van deze kosten wordt uitdrukkelijk in de online shop vermeld.

4.5
Indien een zending niet kan worden afgeleverd en door de pakketdienst naar ons wordt teruggezonden, worden extra retourverzendkosten in rekening gebracht. Deze kosten voor retourzending moeten door de klant worden vergoed, indien Chocolats-de-luxe.com GmbH niet verantwoordelijk is voor de oorzaak van de retourzending.
Er kunnen retourbezorgingskosten ontstaan in geval van foutief ingevoerde adressen, foutief ingevoerde gegevens betreffende het postnummer/verpakkingsstation/postkantoor, onvoldoende etikettering op de deurbel, niet afhalen bij de pakketwinkel (bv. wegens onbestelbaar, omdat de ontvanger niet thuis was toen de levering plaatsvond), enz. De kosten voor retourzendingen bedragen momenteel: € 7,90 binnen Duitsland, € 13,90 binnen andere EU-landen incl. btw (per 1.2019). De klant ontvangt een trackingnummer van Chocolats-de-luxe.com en, indien van toepassing, ook van de aanbieder van de verzendingsdienst op het door de klant opgegeven e-mailadres. Het volgen van een zending kan dus rechtstreeks door de klant worden uitgevoerd. Een beroep op een niet ontvangen kennisgeving in de mailbox is derhalve niet mogelijk.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1
Chocolats-de-luxe GMBH aanvaardt de betalingswijzen die specifiek binnen de online shop worden vermeld en aan de klant ter keuze worden aangeboden. De klant kiest zelf de betalingswijze van zijn voorkeur.

5.1.1
Bij betaling per bankoverschrijving of Sofort-Überweisung.de verbindt de klant zich ertoe het factuurbedrag uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het hem meegedeelde betalingsverzoek te betalen. De bank-/rekeninggegevens zullen samen met het verzoek om betaling worden meegedeeld.

5.1.2
In geval van betaling met een creditcard zorgt de Chocolats-de-luxe.com GMBH ervoor dat de betrokken creditcard-/aanvragende onderneming het factuurbedrag onmiddellijk na sluiting van de overeenkomst aan Chocolats-de-luxe.com GMBH betaalt.

5.2
De klant kan een retentierecht slechts uitoefenen indien zijn tegenvordering op dezelfde contractuele verhouding berust.

6. Leverings- en verzendingsvoorwaarden

Tenzij anders met de klant is overeengekomen, worden de goederen geleverd door verzending naar het door de klant opgegeven leveringsadres.

6.1
Bij betaling per bankoverschrijving, PayPal of sofort-Überweisung.de worden de door de klant gekochte producten binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden, tenzij in verband met het bestelde artikel uitdrukkelijk een kortere of langere leveringstermijn is aangegeven.

6.2.
In geval van betaling met kredietkaart worden de door de klant gekochte producten binnen drie werkdagen na de sluiting van de overeenkomst verzonden, tenzij in verband met het bestelde artikel uitdrukkelijk een kortere of langere leveringstermijn is aangegeven.

6.3.
De communicatie vindt hoofdzakelijk plaats via het door de klant opgegeven e-mailadres. De klant ontvangt op dit e-mailadres geautomatiseerde pakketinformatie over de verzending.

7. Kennisgeving van transportschade

De klant zal Chocolats-de-luxe GMBH naar beste vermogen ondersteunen in geval van transportschade, voor zover claims worden ingediend bij de betreffende transportonderneming of transportverzekering. Alle rechten en aanspraken van de klant, in het bijzonder de rechten van de klant in geval van gebreken aan de zaak, blijven onaangetast door de bepalingen van de artikelen 7.1 en 7.2 van deze AV; deze bevatten derhalve geen uitsluitingstermijn voor rechten overeenkomstig artikel 8 van deze AV.

7.1
De klant dient de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. In geval van uitwendig herkenbare transportschade moet, indien de levering desondanks wordt aanvaard, de schade reeds bij de aanvaarding van de levering op de desbetreffende transportdocumenten worden aangetekend en door de bezorger worden erkend; de verpakking moet door de klant worden behouden.

7.2
Indien het (gedeeltelijk) verlies of de beschadiging niet uiterlijk waarneembaar is, dient de klant dit binnen vijf dagen na levering aan Chocolats-de-luxe GMBH of binnen zeven dagen na levering aan de vervoerder te melden, zodat eventuele aanspraken jegens de vervoerder tijdig geldend kunnen worden gemaakt.

8. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de door Chocolats-de-luxe GMBH verkochte producten blijft voorbehouden tot de koopprijs volledig is betaald.

9. Rechten in geval van gebreken van het artikel (garantie)

Alle vragen en/of klachten van welke aard dan ook moeten worden gericht aan Chocolats-de-luxe.com GMBH via de hierboven vermelde contactgegevens. In alle andere opzichten zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing.

10. Aansprakelijkheidsbepalingen

10.1
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is Chocolats-de-luxe GMBH onbeperkt aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid en die berust op een opzettelijke of nalatige plichtsverzaking en voor andere schade die berust op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzaking en bedrieglijk opzet. Bovendien is Chocolats-de-luxe GMBH onbeperkt aansprakelijk voor schade die valt onder de aansprakelijkheid op grond van dwingende wettelijke bepalingen, zoals de Wet Productaansprakelijkheid, alsmede in geval van overname van garanties.

10.2
Chocolats-de-luxe GMBH is aansprakelijk voor schade die niet onder artikel 10.1 valt en die door eenvoudige of lichte nalatigheid is veroorzaakt, voor zover deze nalatigheid betrekking heeft op de schending van contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats de correcte uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen (zogenaamde kardinale plichten). In dit opzicht is de aansprakelijkheid van Chocolats-de-luxe GMBH beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract.

10.3
In geval van licht nalatige schending van dergelijke contractuele verplichtingen die niet onder artikel 10.1 of artikel 10.2 vallen (zogenaamde niet-essentiële contractuele verplichtingen) is Chocolats-de-luxe GMBH aansprakelijk tegenover de consument - deze aansprakelijkheid is beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract.

10.4
Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.

11. Klachten/geschillen

11.1 Mocht u ooit reden tot klagen hebben, neem dan contact met ons op. Praat met ons en laat ons de mogelijke reden voor de klacht uitzoeken. Let op: sommige betalingsdienstaanbieders brengen nu kosten in rekening als een klacht via hen moet worden afgehandeld in plaats van rechtstreeks met de verkoper. Als u een klacht heeft, neem dan eerst contact op met ons voordat u contact opneemt met de betalingsdienstaanbieder. Alle kosten die worden gemaakt door contact op te nemen met de betalingsdienstaanbieder zonder eerst contact met ons op te nemen (ongeacht of de klacht al dan niet gegrond is), zijn voor rekening van de koper.

11.  2  (alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig art. 14 lid 1 ODR -VO en § 36 VSBG)
De Europese Commissie   biedt  een  platform  voor  online geschillenbeslechting  (OS) , dat te vinden is op  https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid dit platform te gebruiken voor de buitengerechtelijke beslechting van hun geschillen. Wij zijn bereid deel te nemen aan een buitengerechtelijke beslechtingsprocedure.

12. Slotbepalingen

12.1
De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) zijn niet van toepassing.

12.2
Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst de maatschappelijke zetel van Chocolats-de-luxe GMBH. Hetzelfde geldt indien de klant ondernemer is en geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of indien de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats onbekend is op het tijdstip waarop de rechtsvordering wordt ingesteld. Het recht van Chocolats-de-luxe GMBH om ook een beroep te doen op de rechter in een andere rechtsgebied blijft hierdoor onaangetast.

___

(Gecreëerd in samenwerking met de Händlerbund)

 

klantendienst +49 - 511 - 78 09 43 70 Ma - Vr 10.00-18.00