Voorwaarden

Servicevoorwaarden
Versie: 1.10 | Status: januari 2016

CHOCOLATS-DE-LUXE.DE GMBH
vertegenwoordigd door de algemeen directeur: mevrouw Michaela Schupp
Helmkestrasse 5A
30165 Hannover / Duitsland
Telefoon: +49 (0) 511-78 09 43 70
Fax: +49 (0) 511-78 09 43 79
E-mail: info@chocolats-de-luxe.de
Btw-identificatienummer: DE 244327056
Handelsregister: Kantongerecht Hannover HRB 208464

1. Algemeen / toepassingsgebied

1.1
CHOCOLATS-DE-LUXE.DE GMBH biedt klanten als commerciële aanbieder via de onlineshop onder het domein

www.chocolats-de-luxe.de

de items die daar in detail worden weergegeven voor aankoop. Voor de overeenkomsten tussen CHOCOLATS-DE-LUXE.DE GMBH en klanten via deze online shop zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2
Klanten in de zin van deze voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers.

1.2.1
Een consument is elke natuurlijke persoon met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan en die handelt voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit.

1.2.2
Ondernemer is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of juridisch partnerschap met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan en die handelt in de uitoefening van een commerciële of onafhankelijke professionele activiteit.

1.3
De contracttaal is Duits.

2. Sluiting van een contract in de onlineshop / contracttekstopslag

2.1
De producten die in de online shop worden getoond, zijn geen bindende aanbiedingen voor CHOCOLATS-DE-LUXE GMBH; het is een verzoek aan gebruikers om een bindend bod in te dienen door een bestelling te plaatsen.

2.2
De klant heeft de mogelijkheid om producten te selecteren en te bestellen binnen de online winkel. Voordat de bestelling via de virtuele "winkelwagen" wordt verzonden, heeft de klant de mogelijkheid om zijn bestelgegevens te controleren en eventuele invoerfouten te corrigeren.

2.3
Door de bestelling te plaatsen vanuit de virtuele "winkelwagen", plaatst de klant een bestelling voor de artikelen die erin staan. CHOCOLATS-DE-LUXE GMBH zal de ontvangst van de bestelling onmiddellijk per e-mail bevestigen.

2.4
CHOCOLATS-DE-LUXE GMBH heeft het recht om het contractaanbod van de klant binnen drie werkdagen na ontvangst van de bestelling te aanvaarden. Het contract komt tot stand wanneer de bestelling is geaccepteerd.

2.5
De contracttekst wordt opgeslagen door CHOCOLATS-DE-LUXE GMBH; Voor klanten met een klantaccount is deze ook na verzending van de bestelling nog toegankelijk via de interne klantenzone. Het inloggen vindt direct plaats op de website in de online shop door het eerder door de klant bepaalde e-mailadres en wachtwoord in te voeren. De gegevens van de bestelling kunnen ook direct worden uitgeprint nadat de bestelling is verzonden. Consumenten ontvangen ook de contractuele bepalingen, inclusief de voorwaarden en de consumenteninformatie met betrekking tot verkoop op afstand, in tekstvorm.

3. Herroepingsrecht en gevolgen

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (CHOCOLATS-DE-LUXE.DE GMBH, Helmkestraße 5 a in 30165 Hannover - Duitsland / Fon: +49 (0) 511-78094370 / Fax: +49 (0) 511-78094379 / E -Mail: info@chocolats-de-luxe.de) door middel van een duidelijke verklaring (bv. Een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van het uitoefenen van uw recht op annulering verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Niet / voortijdig vervallen van het herroepingsrecht

Volgens artikel 312 g (2) nr. 1 BGB is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument zijn.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden, overeenkomstig artikel 312 g (2) nr. 2 BGB.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in overeenstemming met artikel 312 g (2) nr. 3 BGB voor overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als hun zegel na levering is verwijderd.

Einde herroeping

 

4. Prijzen / bezorg- en verzendkosten

4.1
Alle prijzen vertegenwoordigen eindprijzen, dwz ze omvatten alle prijscomponenten inclusief toepasselijke omzetbelasting.

4.2
Indien bij grensoverschrijdende leveringen douanerechten worden geheven, dienen deze niet afzonderlijk door de klant te worden betaald; de producten worden franco verzonden naar het door de klant opgegeven afleveradres (Delivery Duty Paid [DDP]).

4.3
Tenzij in individuele gevallen een franco levering is overeengekomen, gelden de koopprijzen plus leverings- en verzendkosten; het bedrag staat vermeld in de online shop.

4.4
Als een zending niet kan worden afgeleverd en door de pakketdienst aan ons wordt geretourneerd, zijn er extra kosten voor retourzending van toepassing. Deze retourkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij de oorzaak van de retourlevering niet de verantwoordelijkheid is van Chocolats-de-luxe.de GmbH. Bezorgkosten voor retourzendingen kunnen onder meer ontstaan als het adres niet correct is opgegeven, er onvoldoende belettering op de deurbel staat, niet wordt opgehaald in de pakketwinkel (bijvoorbeeld vanwege onbezorgbaarheid omdat de ontvanger niet thuis was toen de levering plaatsvond), enz. , 90 € binnen EU-landen inclusief btw (vanaf 1.2019).

5. Betalingsvoorwaarden

5.1
CHOCOLATS-DE-LUXE GMBH accepteert de betaalmethoden die specifiek in de onlineshop worden vermeld en ter keuze aan de klant ter beschikking worden gesteld. De klant kiest zelf zijn favoriete betaalmethode.

5.1.1
In het geval van betaling via overschrijving of Sofort-Überweisung.de, verbindt de klant zich ertoe het factuurbedrag uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het aan hem meegedeelde betalingsverzoek te betalen. De bank- / rekeninggegevens worden meegedeeld bij het betalingsverzoek.

5.1.2
In het geval van een creditcardbetaling, zorgt CHOCOLATS-DE-LUXE.DE GMBH ervoor dat de creditcard / het verwervende bedrijf in kwestie het factuurbedrag onmiddellijk na het sluiten van het contract aan CHOCOLATS-DE-LUXE.DE GMBH betaalt.

5.2
De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen als zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie is gebaseerd.

6. Leverings- en verzendvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen met de klant, worden de goederen geleverd door verzending naar het door de klant opgegeven afleveradres.

6.1
Bij betaling via overschrijving, PayPal of sofort-überweisung.de worden de door de klant gekochte producten binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden, tenzij in verband met het bestelde artikel uitdrukkelijk een kortere of langere leveringstermijn is aangegeven.

6.2
In het geval van creditcardbetalingen, worden de door de klant gekochte producten binnen drie werkdagen na het sluiten van het contract verzonden, tenzij uitdrukkelijk een kortere of langere leveringstermijn is aangegeven in verband met het bestelde artikel.

7. Melding van transportschade

De klant zal CHOCOLATS-DE-LUXE GMBH naar beste vermogen ondersteunen in geval van transportschade, op voorwaarde dat claims worden ingediend tegen de betrokken transportonderneming of transportverzekering. Alle rechten en aanspraken van de klant, in het bijzonder zijn rechten in geval van defecten aan het artikel, blijven onaangetast door de bepalingen van artikel 7.1 en 7.2 van deze AV; deze bevatten daarom geen deadline voor rechten volgens artikel 8 van deze AV.

7.1
De klant controleert de geleverde goederen bij ontvangst. Bij uiterlijk herkenbare transportschade, indien de levering toch wordt geaccepteerd, dient de schade bij acceptatie en bevestiging van de levering door de bezorger op de betreffende verzenddocumenten te worden vermeld; de verpakking wordt door de klant bewaard.

7.2
Indien het (gedeeltelijke) verlies of de beschadiging niet uiterlijk herkenbaar is, dient de klant CHOCOLATS-DE-LUXE GMBH binnen vijf dagen na levering of binnen zeven dagen na levering aan het transportbedrijf op de hoogte te stellen om ervoor te zorgen dat eventuele claims kan tijdig tegen het transportbedrijf worden aangevoerd.

8. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de door CHOCOLATS-DE-LUXE GMBH verkochte producten blijft voorbehouden totdat de koopprijs volledig is betaald.

9. Rechten in geval van gebreken aan het artikel (garantie)

Alle vragen en / of klachten van welke aard dan ook moeten worden gericht aan CHOCOLATS-DE-LUXE.DE GMBH via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing.

10. Aansprakelijkheidsbepalingen

10.1
Volgens de wettelijke bepalingen is CHOCOLATS-DE-LUXE GMBH volledig aansprakelijk voor schade aan leven, ledematen of gezondheid gebaseerd op een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim, evenals voor andere schade als gevolg van een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim en kwaadwilligheid zijn gebasseerd. Bovendien is CHOCOLATS-DE-LUXE GMBH volledig aansprakelijk voor schade die wordt gedekt door aansprakelijkheid in overeenstemming met dwingende wettelijke bepalingen, zoals de Productaansprakelijkheidswet, evenals bij het aangaan van garanties.

10.2
CHOCOLATS-DE-LUXE GMBH is aansprakelijk voor dergelijke schade die niet wordt gedekt door clausule 10.1 en die wordt veroorzaakt door eenvoudige of lichte nalatigheid, voor zover deze nalatigheid betrekking heeft op de schending van contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt. Naleving waarop de klant regelmatig kan vertrouwen (zogenaamde kardinale verplichtingen). De aansprakelijkheid van CHOCOLATS-DE-LUXE GMBH is beperkt tot de voorzienbare schade typisch voor het contract.

10.3
In het geval van licht nalatige schendingen van contractuele verplichtingen die niet worden gedekt door clausule 10.1 noch clausule 10.2 (zogenaamde onbeduidende contractuele verplichtingen), is CHOCOLATS-DE-LUXE GMBH aansprakelijk jegens de consument - dit is beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract.

10.4
Elke verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.

11. Problemen

11.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor buitengerechtelijke beslechting van hun geschillen.

12. Slotbepalingen

12.1 ( Alternatieve geschillenbeslechting volgens art. 14 lid 1 ODR -VO en § 36 VSBG )
De Europese Commissie vertegenwoordigt een platform naar Online geschillenbeslechting (OS) klaar je onder https://ec.europa.eu/consumers/odr/ vind. We zijn klaar om deel te nemen aan een buitengerechtelijke arbitrageprocedure.

12.2
De bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (VN-kooprecht) zijn niet van toepassing.

12.3
Als de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de maatschappelijke zetel van CHOCOLATS-DE-LUXE GMBH. Hetzelfde geldt als de klant een ondernemer is en geen algemene jurisdictie in Duitsland heeft of als de woon- of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De bevoegdheid van CHOCOLATS-DE-LUXE GMBH om ook in beroep te gaan bij de rechtbank in een andere juridische plaats van jurisdictie blijft onaangetast.

___

 

klantendienst +49 - 511 - 78 09 43 70 Ma - Vr 10.00-18.00