Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Versie: 1.3 | Stand: januari 2023

Chocolats-de-luxe.com GMBH
vertegenwoordigd door de Managing Director: Mevr. Michaela Schupp
Rehagen 52
30165 Hannover / Duitsland
Fon: +49(0)511-78 09 43 70
Fax: +49(0)511-78 09 43 79
E-Mail: info@chocolats-de-luxe.de
USt-Ident.Nr.: DE 244 327 056
Handelsregister: Lokale Rechtbank Hannover HRB 208464

1. Algemeen / Toepassingsgebied

1.1
Chocolats-de-luxe.com GMBH biedt klanten als commerciële aanbieder aan via de onlineshop onder het domein

www.Chocolats-de-luxe.com

de daar gedetailleerd gepresenteerde artikelen te koop aan. De onderhavige Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen Chocolats-de-luxe.com GMBH en klanten via deze onlineshop.

1.2
Klanten in de zin van deze AV zijn zowel consumenten als ondernemers.

1.2.1
Een consument is iedere natuurlijke persoon met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan en die handelt met een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.2.2
Een ondernemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan en die handelt in de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.3
De contracttaal is Duits.

2. Sluiting van het contract in de online shop / opslag van de contracttekst

2.1
De in de onlineshop gepresenteerde producten vormen voor Chocolats-de-luxe GMBH geen bindend aanbod; ze zijn een uitnodiging aan de gebruikers om door het plaatsen van een bestelling een bindend aanbod te doen.

2.2
De klant heeft de mogelijkheid binnen de onlineshop producten te selecteren en te bestellen. Voordat de bestelling via het virtuele "winkelmandje" wordt verzonden, krijgt de klant de mogelijkheid zijn bestelgegevens te controleren en eventuele invoerfouten te corrigeren.

2.3
Met het versturen van de bestelling vanuit het virtuele "winkelmandje" plaatst de klant een bestelling voor de daarin opgenomen artikelen. De ontvangst van de bestelling wordt door Chocolats-de-luxe GMBH onmiddellijk per e-mail bevestigd.

2.4
Chocolats-de-luxe GMBH heeft het recht het contractuele aanbod van de klant uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van de bestelling te aanvaarden. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de bestelling.

2.5
De tekst van het contract wordt door Chocolats-de-luxe GMBH opgeslagen; deze kan na verzending van de bestelling nog door klanten met een klantenaccount via het interne klantengedeelte worden ingezien. De aanmelding vindt direct plaats op de website in de onlineshop door invoer van het e-mailadres en het vooraf door de klant bepaalde wachtwoord. De bestelgegevens kunnen ook direct na verzending van de bestelling worden uitgeprint. De consument ontvangt ook de voorwaarden van de overeenkomst, waaronder de Algemene Voorwaarden en de volgens de wet op de verkoop op afstand vereiste consumenteninformatie, in tekstvorm.

3. Herroepingsrecht en gevolgen

Je hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (CHOCOLATS-DE-LUXE.DE GMBH, Rehagen 52 in 30165 Hannover - Duitsland / Fon: +49(0)511-78094370 / Fax: +49(0)511-78094379 / E-Mail: info@chocolats-de-luxe.de) door middel van een duidelijke, schriftelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) op de hoogte stellen van je beslissing om dit contract te herroepen.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat je de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn. Merk op dat louter "niet aanvaarden/weigeren te aanvaarden" of "niet afhalen" geen herroeping inhoudt.

Gevolgen van herroeping

Als je dit contract herroept, zullen wij je alle betalingen die wij van je hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een ander type levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van je herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen; in geen geval worden je kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggezonden, als dat eerder is.

Je moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop je ons de annulering van dit contract hebt meegedeeld, aan ons terugsturen of overhandigen. Aan de termijn is voldaan als je de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

In geval van "weigering tot acceptatie / niet afhalen" of niet-levering worden de daaruit voortvloeiende retourleveringskosten van € 9,30 binnen Duitsland, binnen andere EU-landen € 41,90 incl. BTW in rekening gebracht. [vanaf 1.2023]  worden in mindering gebracht op de terugbetaling.

Je hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de toestand, de eigenschappen en het functioneren van de goederen. Zie in het bijzonder de volgende leden 3 en 4.

Niet-bestaan/voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht

Volgens § 312 g (2) nr. 1 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) geldt het herroepingsrecht niet voor overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument beslissend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd.

Overeenkomstig § 312 g (2) nr. 2 BGB geldt het herroepingsrecht niet voor overeenkomsten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig volgens § 312 g lid 2 nr. 3 BGB voor overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als het zegel ervan na de levering is verwijderd.

Dit geldt met name ook voor goederen die door invloeden van buitenaf ondeugdelijk zijn verpakt of ondeugdelijk zijn opgeslagen, of wanneer zonder openbaarmaking van het gezondheidsbeschermings- of hygiënezegel niet kan worden vastgesteld dat het product daardoor niet is beschadigd.

Opmerkingen over bovenstaande punten in verband met producten van Chocolats-de-luxe.com:
Punt 2 hierboven heeft onder andere betrekking op verse chocolaatjes en producten met een korte minimale houdbaarheid of houdbaarheidsdatum.
Chocolade is als levensmiddel temperatuurgevoelig, d.w.z. het smelt bij warme temperaturen. Daarom kan vervoer, bijvoorbeeld met koeling, noodzakelijk zijn (punt 4). Koeling zorgt voor vervoer naar de ontvanger. Als bijvoorbeeld Chocolats-de-luxe.com het pakket met koeling verstuurt, is ook een retourzending met koeling nodig. Neem daarom contact met ons op om de retourzending te regelen.
Worden de goederen echter geweigerd, niet afgehaald, enz. dan wordt niet voldaan aan de noodzakelijke afhandeling (zie hierboven).

De klant ontvangt een volgnummer van Chocolats-de-luxe.com en, indien van toepassing, aanvullend van de pakketdienstverlener op het door de klant opgegeven e-mailadres. Zo kan de klant de zending op elk moment volgen. Een beroep op een niet ontvangen kennisgeving in de brievenbus is dus niet mogelijk.

 

Einde van de annuleringsvoorwaarden

 

4. Prijzen / Leverings- en verzendkosten

4.1
Alle prijzen zijn eindprijzen - d.w.z. ze omvatten alle prijscomponenten inclusief BTW.

4.2
Indien bij grensoverschrijdende leveringen douanerechten worden geheven, moeten deze afzonderlijk door de klant worden betaald (DDU/Delivered Duty unpaid).

4.3
Tenzij in individuele gevallen levering vrij van verzendkosten is overeengekomen, zijn de koopprijzen onderhevig aan leverings- en verzendkosten; de hoogte van deze kosten wordt specifiek in de online shop vermeld.

4.4
Indien een zending niet kan worden afgeleverd en door de pakketdienst aan ons wordt geretourneerd, ontstaan extra retourverzendkosten. Deze retourverzendkosten moeten door de klant worden vergoed als Chocolats-de-luxe.com GmbH niet verantwoordelijk is voor de oorzaak van de retourzending.
Retourleveringskosten kunnen ontstaan in geval van: onjuist ingevoerd adres, onjuist ingevoerd postnummer/verpakkingsstation/postkantoorgegevens, onvoldoende inscriptie op de deurbel, niet ophalen bij de pakketwinkel (bijv. door onbesteldheid, omdat de ontvanger op het moment van levering niet thuis was), etc. De retourleveringskosten bedragen momenteel: € 9,30 binnen Duitsland, binnen andere EU-landen € 41,90 incl. BTW (per 1.2023). De klant ontvangt een volgnummer van Chocolats-de-luxe.com en, indien van toepassing, aanvullend van de verzenddienstverlener op het door de klant opgegeven e-mailadres. Een zending kan dus rechtstreeks door de klant worden gevolgd. Een beroep op een niet ontvangen kennisgeving in de mailbox is dus niet mogelijk.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1
Chocolats-de-luxe GMBH accepteert de binnen de online shop specifiek vermelde en aan de klant ter keuze aangeboden betalingsmethoden. De klant kiest zelf de betalingswijze van zijn voorkeur.

5.1.1
Bij betaling per bankoverschrijving of Sofort-Überweisung.de verplicht de klant zich het factuurbedrag uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het hem meegedeelde betalingsverzoek te betalen. De bank-/rekeninggegevens worden samen met het betalingsverzoek meegedeeld.

5.1.2
In het geval van een betaling per creditcard zorgt Chocolats-de-luxe.com GMBH ervoor dat de betreffende creditcard/afnemer het factuurbedrag onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst aan Chocolats-de-luxe.com GMBH betaalt.

5.2
De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

6. Leverings- en verzendingsvoorwaarden

Tenzij anders met de klant is overeengekomen, worden de goederen geleverd door verzending naar het leveringsadres dat de klant bij het plaatsen van de bestelling (in de online shop) heeft opgegeven. Naderhand meegedeelde wijzigingen zijn niet bindend voor Chocolats-de-luxe.com GmbH en kunnen niet worden gegarandeerd.

6.1
Bij betaling per bankoverschrijving, PayPal of sofort-Überweisung.de worden de door de klant gekochte producten binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden, tenzij in verband met het bestelde artikel uitdrukkelijk een kortere of langere leveringstermijn is aangegeven.

6.2.
Bij betaling per creditcard worden de door de klant gekochte producten binnen drie werkdagen na het sluiten van de overeenkomst verzonden, tenzij bij het bestelde artikel uitdrukkelijk een kortere of langere leveringstermijn is aangegeven.

6.3.
De communicatie verloopt primair via het door de klant opgegeven e-mailadres. De klant ontvangt automatisch pakketinformatie over de verzending op dit e-mailadres.

7. Melding van transportschade

De klant ondersteunt Chocolats-de-luxe GMBH naar beste vermogen in geval van transportschade, voor zover er claims worden ingediend tegen de betreffende transportonderneming of transportverzekering. Alle rechten en vorderingen van de klant, in het bijzonder de rechten van de klant in geval van gebreken aan de zaak, blijven onaangetast door de bepalingen van clausules 7.1 en 7.2 van deze AV; deze bevatten derhalve geen uitsluitingstermijn voor rechten overeenkomstig clausule 8 van deze AV.

7.1
De klant dient de geleverde goederen bij ontvangst te controleren. In geval van uiterlijk herkenbare transportschade moet de schade reeds bij aanname van de levering op de respectievelijke verzenddocumenten worden aangetekend en door de bezorger worden erkend indien de levering toch wordt geaccepteerd; de verpakking moet door de klant worden bewaard.

7.2
Als het (gedeeltelijke) verlies of de schade niet uiterlijk herkenbaar is, moet de klant dit binnen vijf dagen na levering aan Chocolats-de-luxe GMBH of binnen zeven dagen na levering aan het transportbedrijf melden, zodat eventuele claims tegen het transportbedrijf tijdig kunnen worden ingediend.

8. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de door Chocolats-de-luxe GMBH verkochte producten blijft voorbehouden totdat de koopprijs volledig is betaald.

9. Rechten in geval van gebreken aan het artikel (garantie)

Vragen en/of klachten van welke aard dan ook dienen te worden gericht aan Chocolats-de-luxe.com GMBH via bovenstaande contactgegevens. Voor het overige gelden de wettelijke garantiebepalingen.

10. Bepalingen inzake aansprakelijkheid

10.1
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen is Chocolats-de-luxe GMBH onbeperkt aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid die berust op een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim en voor andere schade die berust op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en bedrog. Bovendien is Chocolats-de-luxe GMBH onbeperkt aansprakelijk voor schade die valt onder de aansprakelijkheid krachtens dwingende wettelijke bepalingen, zoals de Wet Productaansprakelijkheid, alsmede bij overname van garanties.

10.2
Chocolats-de-luxe GMBH is aansprakelijk voor schade die niet onder artikel 10.1 valt en die door eenvoudige of lichte nalatigheid is veroorzaakt, voor zover deze nalatigheid betrekking heeft op de schending van contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen (zogenaamde kardinale verplichtingen). In dit opzicht is de aansprakelijkheid van Chocolats-de-luxe GMBH beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade.

10.3
Bij licht nalatige schendingen van dergelijke contractuele verplichtingen die niet onder artikel 10.1 of artikel 10.2 vallen (zogenaamde niet-essentiële contractuele verplichtingen) is Chocolats-de-luxe GMBH jegens de consument aansprakelijk - dit is beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade.

10.4
Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.

11. Klachten/geschillen

11.1 Mocht je ooit reden tot klagen hebben, neem dan contact met ons op. Praat met ons en laat ons de mogelijke reden voor klacht regelen. Let op: sommige betalingsdienstaanbieders brengen nu kosten in rekening als een klacht via hen moet worden afgehandeld in plaats van rechtstreeks met de verkoper. Als je een klacht hebt, neem dan eerst contact met ons op voordat je contact opneemt met de betalingsdienstaanbieder. Alle kosten die worden gemaakt door contact op te nemen met de betalingsdienstaanbieder zonder eerst contact met ons op te nemen (ongeacht of de klacht terecht is of niet) zijn voor rekening van de koper.

11.2  (Alternatieve geschillenbeslechting volgens art. 14 lid 1 ODR -VO en § 36 VSBG)
De Europese Commissie   stelt  een platform   ter beschikking voor  Online Geschillenbeslechting  (OS) , te vinden op  https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid dit platform te gebruiken voor de buitengerechtelijke beslechting van hun geschillen.
Wij zijn niet verplicht maar wel bereid deel te nemen aan een buitengerechtelijke beslechtingsprocedure.

12. Slotbepalingen

12.1
De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (VN-Verkoopverdrag) zijn niet van toepassing.

12.2
Indien de klant een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle uit dit contract voortvloeiende geschillen de vestigingsplaats van Chocolats-de-luxe GMBH. Hetzelfde geldt als de klant ondernemer is en geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of zijn woonplaats of gewone verblijfplaats op het moment van het instellen van de vordering onbekend is. Het recht van Chocolats-de-luxe GMBH om ook een beroep te doen op de rechter in een andere bevoegde rechtbank blijft hierdoor onaangetast.

___

(Gemaakt in samenwerking met de Händlerbund)

 

Naar de startpagina gaan
klantendienst +49 - 511 - 78 09 43 70 Ma - Vr 10.00-18.00